Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo địa bàn năm 2020  
Quay lại Bản in Yahoo
Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo địa bàn năm 2020

Thực hiện khoản 3, Mục II Kế hoạch kèm Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngày 22/6/2020 Sở Tư pháp đã có văn bản số 854/STP-XDVB thông báo kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại địa bàn huyện Vạn Ninh. 


Hình ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Kế hoạch kiểm tra sẽ tập trung vào các nội dung như: Việc xây dựng thể chế các quy định về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của Trung ương, của UBND tỉnh; Tình hình tổ chức, kết quả thực hiện công tác xây dựng, ban hành, tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, xử lý văn bản tại địa phương; Hoạt động phối hợp trong thực hiện kiểm tra văn bản và trao đổi nghiệp vụ; Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra văn bản và các điều kiện bảo đảm khác cho công tác kiểm tra văn bản; Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai; Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL tại địa bàn huyện Vạn Ninh.
Đoàn kiểm tra công tác kiểm tra văn bản QPPL tại huyện Vạn Ninh sẽ do UBND tỉnh quyết định thành lập. Dự kiến thời gian kiểm tra vào tháng 8/2020./.

Minh Thanh
Cập nhật: 03/07/2020
Lượt xem: 67
Lên trên