Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Khánh Hòa năm 2019.  
Quay lại Bản in Yahoo
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Nhằm triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh (Hội đồng), Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật PBGDPL, đồng thời khẳng định vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; bảo đảm công tác PBGDPL năm 2019 được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh. Ngày 02 tháng 4 năm 2019 vừa qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 919/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh trong năm 2019.
Kế hoạch đã đưa ra các nội dung hoạt động cụ thể cần triển khai trong năm 2019; định hướng các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm, hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính; Tuyên tryền, phổ biến nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định Đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên...


Ảnh: buổi làm việc của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (minh họa)

Thực hiện tốt Kế hoạch sẽ góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh./.

Lương Thanh HuyềnCập nhật: 08/05/2019
Lượt xem: 203
Lên trên