“Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”  
Quay lại Bản in Yahoo
“Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”

Đây là chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai; góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp và người dân. Quan đó tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động, đoàn kết của Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trong công tác phòng, chống thiên tai.


Ảnh minh họa

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4213/KH-UBND tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; các sở, ban, ngành; Đài PT-TH tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:
+Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019; tổ chức một số sự kiện, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai trong trường học và cộng đồng.
+ Tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương nội dung Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền đến người dân các thôn, tổ dân phố để nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng, chống thiên tai.
+ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai từ ngày 15- 22/5 hàng năm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, lãng phí phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, địa phương. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ phướn, hình ảnh về hoạt động phòng chống thiên tai của địa phương tại trụ sở cơ quan PCTT cấp huyện và trụ sở UBND cấp xã.
+ Các ban, ngành đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 05/6/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT./.

Lương Thanh Huyền

Cập nhật: 11/05/2019
Lượt xem: 437
Lên trên