Tài sản bán đấu giá: Các tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 00, tờ bản đồ số 00, tại thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (của Công

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 55, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (của bà Huỳnh Thị Ngọc Hà).

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 06 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 06 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 06 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 06 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá: Các tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 00, tờ bản đồ số 00, tại thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (của Công

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 06 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 69, tờ bản đồ số 387/2008/TĐ.BĐ, khu 6, khu đô thị mới Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh

Chi tiết

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 132, tờ bản đồ số 387/2008/TĐ.BĐ, khu 9, khu đô thị mới Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết