Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của 10 lô đất tại thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (bán từng lô).

Chi tiết

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 09 lô đất trồng lúa tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (bán từng lô).

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại số 42/10 Núi Một, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 183 và 184 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang,

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá: Các tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 00, tờ bản đồ số 00, tại thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (của Công

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 11 Tân Phước, Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thuộc một

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá: Các tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 00, tờ bản đồ số 00, tại thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (của Công

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 55, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (của bà Huỳnh Thị Ngọc Hà).

Chi tiết

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 06 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết