Giải trình là một quyền của người có hành vi vi phạm, theo đó người có vi phạm tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp đưa ra ý kiến, chứng cứ để bảo vệ quyền và

Chi tiết

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 06/4/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. 

Chi tiết

Việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính (viết tắt là VPHC) là nhiệm vụ không hề đơn giản, dễ dàng đối với các cơ quan chức năng. Ngoài việc phải đối diện với thái

Chi tiết

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập

Chi tiết

Nhiều cá nhân, tổ chức vẫn nhầm lẫn giữa việc tạm giữ và tịch thu tang vật vi phạm hành chính (gọi tắt là tạm giữ, tịch thu). Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi khi

Chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (quyết định) là quyết định của người có thẩm quyền áp dụng chế tài xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành

Chi tiết

Hiện tình trạng trốn đóng bảo hiểm là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo 03 hình thức: kỷ luật, xử lý hành chính hoặc xử lý hình

Chi tiết

Hiện nay, xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) chia ra thành hai trường hợp không lập biên bản và có lập biên bản (1). 

Chi tiết

Ngày 24/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3072/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

Chi tiết

Triển khai Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong

Chi tiết