Trong 06 tháng đầu năm 2019, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến khá phức tạp, vi phạm tập trung trong các lĩnh vực: giao thông, xây

Chi tiết

Thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho thấy, vì nhiều lý do khác nhau như: Quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa rõ ràng, tình

Chi tiết

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên

Chi tiết

Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng

Chi tiết

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên

Chi tiết

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên

Chi tiết

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Việt Nam tại Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là

Chi tiết

Với những giải pháp đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến mức độ 3, kết quả giải quyết của Sở Tư pháp đã được trung ương ghi nhận. Tuy nhiên, việc

Chi tiết

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 là văn kiện pháp lý đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; là cơ sở chính trị - pháp

Chi tiết

Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), thay thế Luật ban hành năm 2006, nhằm khắc phục các hạn chế, tạo chuyển

Chi tiết