Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (quyết định) là quyết định của người có thẩm quyền áp dụng chế tài xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành

Chi tiết

Hiện tình trạng trốn đóng bảo hiểm là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo 03 hình thức: kỷ luật, xử lý hành chính hoặc xử lý hình

Chi tiết

Hiện nay, xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) chia ra thành hai trường hợp không lập biên bản và có lập biên bản (1). 

Chi tiết

Ngày 24/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3072/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

Chi tiết

Triển khai Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong

Chi tiết

Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về XLVPHC

Chi tiết

Sinh thời Bác Hồ thường nhắc nhở chúng ta: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết

Chi tiết

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 đã góp phần thể chế hoá các chủ trương, đường

Chi tiết

Hiện nay, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng diễn ra khá phức tạp, các hành vi vi phạm phổ biến như: xây dựng không giấy phép, xây sai giấy phép,

Chi tiết

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là người có quyền áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi

Chi tiết