Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Xử lý Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa

Ngày 04/5/2020, Ủy ban dân tộc có Báo cáo số 520/BC-UBDT về kết quả kiểm tra theo chuyên đề để thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo. Trong nội dung Báo cáo 520/BC-UBDT đã nêu một số quyết định chưa tuân thủ thể thức, trình tự ban hành văn bản, trong đó có Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Quyết định số 764/QĐ-UBND).
Qua việc thực hiện tự kiểm tra văn bản, Quyết định số 764/QĐ-UBND chưa phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành như sau:
Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo là văn bản hành chính thông thường nên chỉ quy định về các nội dung như: Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Quỹ, chế độ làm việc của Ban Quản lý Quỹ, ... Tuy nhiên, ngoài các nội dung này, Quy chế kèm Quyết định số 764/QĐ-UBND còn quy định một số nội dung khác như: Đối tượng, hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo; Công tác khen thưởng, kỷ luật. Đây là nội dung nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Quy chế.


(Hình ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thứ hai, về thể thức văn bản: Quy chế kèm Quyết định số 764/QĐ-UBND có chứa các nội dung quy phạm pháp luật (hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện hỗ trợ, khen thưởng, kỷ luật…) nhưng được ban hành theo thể thức văn bản hành chính thông thường. Điều này không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đây là văn bản cần được xử lý theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 103 Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
Từ những nội dung nêu trên, cơ quan chuyên môn cần phải tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản (quyết định hành chính thông thường) bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 764/QĐ-UBND. Đồng thời, cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế mới về hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa, trong đó lưu ý không đưa các nội dung có chứa quy phạm pháp luật nêu trên.
Riêng đối với việc quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo là quy định về thủ tục hành chính nên phải được quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật và chỉ thực hiện trong trường hợp được luật giao để đảm bảo không vi phạm quy định về những hành vị bị nghiêm cấm tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

Minh Thanh

Cập nhật: 21/06/2020
Lượt xem: 196
Lên trên