Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Trước đây, căn cứ khoản 3 Điều 16 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trình HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND quy định về các trường hợp không thu phí như sau:
“3. Các trường hợp không thu phí
a) Trường hợp cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích quốc phòng và an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp.
b) Cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp được cung cấp dữ liệu đất đai không phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.”
Thực tế trong quá trình triển khai thực hiện, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa – Chi nhánh Nha Trang cung cấp các tài liệu liên quan đến một số hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất của các cá nhân có liên quan đến vụ án tranh chấp đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa – Chi nhánh Nha Trang đã tiến hành sao lục nhưng yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trả phí theo quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND. Theo Điều 4 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân: “… cung cấp hồ sơ, tài liệu để Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định trong hoạt động tư pháp”.
Như vậy, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND chưa phù hợp với Luật Tổ chức Kiểm sát nhân dân, quy định các trường hợp không thu phí mà không loại trừ các cơ quan nhà nước, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân khi yêu yêu cầu cơ quan quản lý cung cấp hồ sơ, tài liệu nhằm phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước nói chung, ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.


Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mặt khác, ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT đã bãi bỏ khoản 4, khoản 5 Điều 9 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT (về các trường hợp không thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai).
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC trước đây. Tại Điều 6 Thông tư số 85/2019/TT-BTC quy định:
“1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối tượng được miễn, giảm; mức giảm đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí.
2. Việc quyết định miễn, giảm phí, lệ phí, căn cứ vào:
a) Quy định tại các luật chuyên ngành và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật có liên quan về miễn, giảm phí, lệ phí.
b) Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ về các chính sách có liên quan đến miễn, giảm phí, lệ phí.
c) Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí”.
Như vậy, những quy định mới này cũng làm cho nội dung không thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2016/NQ không còn phù hợp.
Từ những vướng mắc trên, cần thiết ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND để đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Minh Thanh





Cập nhật: 28/05/2020
Lượt xem: 224
Lên trên