Một số quy định không phù hợp về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh  
Quay lại Bản in Yahoo
Một số quy định không phù hợp về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Quá trình kiểm tra, rà soát nội dung Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi là Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND) và Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND (sau đây gọi là Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND), kết quả cho thấy các Quyết định này có những điểm không phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Đối với Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND:
- Về trình tự thủ tục ban hành: Trước khi Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND được ban hành, Sở Tư pháp đã thẩm định đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh gửi cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng thời báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, Sở Tư pháp đã đề nghị bỏ nội dung quy định về cấp phép đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn vì không phù hợp với quy định hiện hành nhưng không được cơ quan soạn thảo tiếp thu, sử dụng.
- Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: Tuân thủ đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo quy định Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
- Về nội dung Quyết định: 
Thứ nhất, tại khoản 1 Điều 3 Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND quy định:
“1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 
Riêng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn quy định như sau: 
- Đối với những điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch, tùy thuộc vào tình hình phát triển của từng khu vực, giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định khu vực phải cấp giấy phép xây dựng.
- Đối với những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, thực hiện quản lý cấp phép xây dựng theo quy hoạch được duyệt.”
Quy định này chưa phù hợp với quy định của Luật xây dựng năm 2014, vì theo quy định điểm k khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, trừ nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa. Do đó, việc quy định giao UBND cấp huyện quyết định khu vực phải cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn là không phù hợp với quy định hiện hành.
Thứ hai, tại khoản 3 Điều 6 Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND quy định:
“3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị, các điểm dân cư nông thôn theo Khoản 1 Điều 3, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa giới hành chính do mình quản lý trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này.”
Quy định này chưa phù hợp với quy định của Luật xây dựng năm 2014 vì theo phân tích như trên, việc quy định cho Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn theo khoản 1 Điều 3 Quy định là không đúng với quy định của Luật xây dựng 2014.

2. Đối với Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND:
- Về trình tự thủ tục ban hành: Trước khi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND được ban hành, Sở Tư pháp đã góp ý đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND. Trong đó, Sở Tư pháp đã có ý kiến “việc quy định giao UBND cấp huyện quyết định khu vực phải cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cho UBND huyện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn là không phù hợp với Luật xây dựng năm 2014”. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo đã tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND mà chưa thực hiện việc gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp để lấy ý kiến thẩm định.
- Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: Tuân thủ đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo quy định Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
- Về nội dung Quyết định: 
Tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định:
“Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 Quy định như sau:
2. ... ... 
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình do các hộ kinh doanh cá thể làm chủ đầu tư, các công trình tín ngưỡng, nhà ở riêng lẻ trong đô thị, các điểm dân cư nông thôn theo Khoản 1 Điều 3, bao gồm gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa giới hành chính do mình quản lý trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này.”
Tương tự như đối với Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND, việc quy định UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành.
3. Vướng mắc khi quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND: Việc cấp phép nhà ở riêng lẻ tại nông thôn không có căn cứ để thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương; Nếu quy định việc cấp giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thì việc xử lý vi phạm hành chính khi không có giấy phép hoặc xây dựng sai nội dung giấy phép không có cơ sở để xử phạt (Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ chỉ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị khi không có giấy phép hoặc sai nội dung giấy phép).
Từ những nội dung trên, cơ quan chuyên môn cần rà soát toàn bộ các nội dung của Quy định kèm Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND, Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND, đối chiếu với quy định về cấp phép xây dựng tại Luật Xây dựng năm 2014 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật./.

Minh Thanh
Cập nhật: 14/07/2020
Lượt xem: 173
Lên trên