Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý II/năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý II/năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Nghị quyết số 02/NQ-CP); trong đó, Chính phủ giao Bộ Tư pháp làm đầu mối theo dõi việc cải thiện chỉ số B1; tham mưu cho Chính phủ và trực tiếp thực hiện (khi được ủy quyền) giải pháp cải thiện chỉ số A9 và A10. Ngày 08/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 554/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý II/2019, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả như sau:

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật
UBND tỉnh Khánh Hòa thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật không rõ ràng, cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc kiến nghị các Bộ, ngành bãi bỏ các quy định tạo ra chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo không có các quy định mới chứa đựng các yêu cầu không cần thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định của pháp luật về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, từ đó tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND phương án giảm phí, lệ phí phù hợp với quy định của pháp luật.

Về tổ chức thi hành pháp luật
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp
UBND tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, làm rõ quy định của các văn bản pháp luật mới được ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp để cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; các doanh nghiệp nắm được các quy định mới của các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, quyền và nghĩa của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp để doanh nghiệp biết, tự bảo vệ mình trước các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. Đồng thời, thực hiện công bố kịp thời đầy đủ, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật (tập trung vào các lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng dịch vụ công cộng (ví dụ: điện thoại, điện năng,…), trả thuế, … để được nhận các hợp đồng, giấy phép trong lĩnh vực công …); chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn sử dụng các tài liệu về tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn.
- Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thiết lập kênh thông tin đa dạng, thuận lợi, bảo mật thông tin về tổ chức, cá nhân khiếu nại, tố cáo như thiết lập đường dây nóng, hộp thư góp ý... để doanh nghiệp và người dân tự giác, kịp thời khiếu nại, tố cáo về những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật; tăng cường chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận và tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp kịp thời, đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ ở cấp cơ cơ sở và những lĩnh vực như xuất khẩu, nhập khẩu, thuế, sử dụng dịch vụ công cộng, xây dựng…; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; công khai kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên các trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp theo quy định. Đồng thời, định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổ chức các Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh để có các biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. 

Về cải cách thủ tục hành chính
UBND tỉnh công khai các thủ tục hành chính, cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử, tại trụ sở cơ quan nhà nước, hiệp hội, địa điểm sinh hoạt cộng đồng doanh nghiệp bảo đảm thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin đối với doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên rà soát, hạn chế tối đa những bất cập, những "lỗ hổng" dễ làm phát sinh tiêu cực đối với doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xử lý hồ sơ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, theo thống kê trong quý II/2019: số hồ sơ tiếp nhận là 93.375 và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98%. UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn) với thông điệp “Vào một địa chỉ, có tất cả”. 

Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1, tỉnh Khánh Hòa cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: số lượng hồ sơ tiếp nhận mỗi năm trên địa bàn tỉnh tăng từ 10% đến 20% mà lực lượng cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lại không được tăng thêm dẫn đến khối lượng công việc ngày càng nhiều, dẫn đến nhiều hệ lụy như: kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính, làm phát sinh chi phí về thời gian của người dân và doanh nghiệp, chi phí cơ hội (nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh bị bỏ lỡ); việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về điều kiện kinh doanh chủ yếu là thực hiện lồng ghép trong các lớp tập huấn, tuyên truyền; các quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật còn cần nhiều bước và mất nhiều thời gian nên nhiều người dân và doanh nghiệp không thực hiện khiếu nại, tố cáo, điều đó làm cho lượng thông tin tiếp nhận từ những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp còn hạn chế.
Để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp,trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hoà đã có một số đề xuất, kiến nghị: Các Bộ, ngành khẩn trương thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không rõ ràng, cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc bãi bỏ các quy định tạo ra chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, cần kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trên tinh thần quán triệt và tuân thủ triệt để các yêu cầu, tiêu chí đặt ra trong các Nghị quyết của Chính phủ; Bộ Tư pháp tiếp tục nâng cao nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Tài chính rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí mà các doanh nghiệp đang phải gánh chịu, nếu có những quy định gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật thì sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; hỗ trợ kinh phí để địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kinh phí thực hiện các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật;…; đề nghị các Bộ, ngành thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về những điểm mới (sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới) trong các quy định pháp luật về các điều kiện đầu tư kinh doanh, về cách thức, phương thức, kỹ năng thực thi các quy định nói trên bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời đúng tinh thần của nội dung các quy định; xây dựng, phát hành, tổ chức hướng dẫn sử dụng các tài liệu về tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình để cán bộ, công chức viên chức, doanh nghiệp, người dân ở địa phương có những hướng dẫn cụ thể, từ đó làm giảm chi phí tuân thủ pháp luật; tăng cường chia sẻ dữ liệu cho các địa phương, quan tâm hơn nữa trong việc giải đáp những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương để việc tổ chức thực thi pháp luật được chính xác, thống nhất, đồng bộ nhằm làm giảm phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân.

Lệ Phượng


Cập nhật: 08/07/2019
Lượt xem: 847
Lên trên