Kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Từ năm 2015 đến năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả trong việc triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính như sau:

Về quán triệt, tổ chức thi hành Luật Tố tụng hành chính
Sau khi Luật TTHC được ban hành, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật TTHC trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 13/6/2016), dưới sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, kể từ ngày Luật TTHC có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2016) đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc tổ chức triển khai Luật TTHC thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.


Ảnh minh họa

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật TTHC và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật TTHC (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 959/VPCP-V.I ngày 26/01/2018, Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 10119/VPCP.VI ngày 17/10/2018 của Văn phòng chính phủ, …). Tại các sở, ngành, công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật TTHC và các văn bản trên đã được chú trọng, triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật; lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, “Ngày Pháp luật”. Thực hiện nghiêm túc và áp dụng có hiệu quả chế định “Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự” theo quy định tại Điều 61 Luật TTHC. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về trách nhiệm thi hành pháp luật, nhất là chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động quản lý hành chính, giúp cho cán bộ, công chức trong cơ quan nâng cao ý thức, thực hiện đúng những quy định của pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước.

Về các giải pháp tăng cường năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu
Để tăng cường năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho công chức làm công tác quản lý, tham mưu ban hành quyết định hành chính đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm chú trọng biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức trong thực hiện công vụ, triển khai thực hiện Luật TTHC và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, thường xuyên tổ chức và tham gia các hội nghị tập huấn về việc xử lý vi phạm hành chính, từ đó hạn chế những sai sót trong quá trình tham mưu, ban hành các quyết định hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Hiện nay, Điều 16, Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã quy định trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này trong thực tế để xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có sai phạm chưa được thực hiện nghiêm túc. Do đó, cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc áp dụng các quy định của pháp luật vào việc xác định trách nhiệm, có biện pháp xử lý theo quy định các cá nhân, tổ chức ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính trái pháp luật, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu, ban hành quyết định hành chính nhằm hạn chế việc khiếu nại, khởi kiện.
Để hạn chế việc xảy ra các vụ án hành chính thì việc người có thẩm quyền đối thoại với người dân là cực kỳ quan trọng. Thông qua việc đối thoại để giải thích cho người dân về các quy định pháp luật, nắm bắt thêm tình tiết vụ việc, từ đó có phương án giải quyết hợp lý nhằm hạn chế xảy ra các vụ án hành chính.

Về biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ trong quá trình giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính
Việc tổ chức triển khai, tuyên truyền nội dung của Luật đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, từ đó ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án hành chính được nâng cao và dần đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nội dung Luật TTHC đến mọi tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh bằng những hình thức tuyền truyền, phổ biến phù hợp với từng địa phương. Do đó, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tình trạng chấp hành pháp luật trong việc thi hành án hành chính cơ bản đi vào nề nếp, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chấp hành pháp luật tố tụng trong việc thi hành án hành chính được thực hiện nghiêm túc.
Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ khi có đề nghị của các cơ quan Thi hành án dân sự; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện cung cấp thông tin, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan Thi hành án; thực hiện nghiêm túc các quyết định về cưỡng chế, khấu trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện chấp hành nghĩa vụ thi hành án.
Để khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ trong quá trình giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật TTHC, bên cạnh việc kế thừa các quy định tích cực hiện hành, cần bổ sung các quy định về nghĩa vụ của bên phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án; quy định các chế tài kỷ luật, chế tài hành chính, chế tài hình sự cụ thể hơn để xử lý đối với người vi phạm; quy định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án hành chính.

Về rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các bản án hành chính; chỉ đạo kiểm tra, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tổ chức chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Đối với những bản án có khó khăn, vướng mắc, phức tạp trong quá trình thi hành phải khẩn trương có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, không để kéo dài.

Lệ Phượng


Cập nhật: 17/01/2019
Lượt xem: 112
Lên trên