UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa:
Ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Nhằm đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường tính tự quản của cộng đồng, góp phần ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày 12/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Quy chế gồm 6 Chương , 23 Điều. Nội dung Quy chế có một số điểm mới đáng chú ý như: Điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thực hiện theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; điều kiện sáp nhập giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV.
Bên cạnh đó, mỗi thôn có Trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố; đối với thôn có quy mô từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có quy mô từ 600 hộ gia đình trở lên thì trong trường hợp cần thiết có thể bố trí 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố, việc bố trí thêm 01 Phó trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố do Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, cho chủ trương sau khi được sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ (Điều 4); nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sẽ là 05 năm thay vì 2 năm rưỡi như trước đây (Điều 19). Đồng thời, nhiệm kỳ của Phó Trưởng thôn, Tổ Phó tổ dân phố cũng được thực hiện theo nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng dân phố do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn công nhận sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố (Điều 17) mà không thực hiện bầu như quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND trước đó. Ngoài ra, Quy chế còn quy định cụ thể quy trình và hồ sơ về việc chuyển thôn thành tổ dân phố trong trường hợp thành lập phường, thị trấn từ đơn vị hành chính xã; trường hợp giải thể thôn, tổ dân phố (Khoản 2, Khoản 3 Điều 11); quy trình cho thôi giữ chức vụ Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố (Khoản 2 Điều 18). 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019 và thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

Nguyễn Thị Như Ngọc